. .
Deutsch
Deutschland
Suchtools
Anmelden

Anmelden mit Facebook:

Registrieren
Passwort vergessen?


Such-Historie
Merkliste
Links zu eurobuch.de

Dieses Buch teilen auf…
..?
Buchtipps
Aktuelles
Tipp von eurobuch.de
Werbung
Bezahlte Anzeige
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 44.99 EUR, größter Preis: 57.46 EUR, Mittelwert: 47.48 EUR
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:

Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

2013, ISBN: 9783656773696

ID: 9783656773696

Master`s Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, comment: Die Masterarbeit wurde im prestigeträchtigen polnischen Diplomarbeiten-Wettbewerb Teraz Polska Promocja 2013 mit dem 2. Hauptpreis ausgezeichnet (Dezember 2013). Umfang: 100 DIN-A4-Seiten , abstract: Tematem pracy jest konkurencyjno przemys ów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwa a uwarunkowania dzia alno ci bran owych przedsi biorstw na poziomie makro , analizuj c wp yw unijnej Wspólnej Polityki Rybo ówstwa na gospodark , spo ecze stwo oraz rodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zosta y zagadnienia zwi zane z produkcj , zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rol handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw bran y. W rozdziale trzecim przeprowadzono analiz sze ciu firm liderów przemys u rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca ko czy si rekomendacjami dla interesariuszy zwi zanych z omawian bran oraz sugestiami odno nie dalszych bada naukowych. Szczególn warto dodan pracy stanowi dok adna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umo liwiaj cej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych róde polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezpo rednio nie tylko w ród zarz dów firm rybnych, ale tak e instytucji wspieraj cych t bran . Pouczaj ce jest wyszczególnienie podobie stw, ró nic i przewag konkurencyjnych przedsi biorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, e polski przemys rybny mo e mia o konkurowa ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewy sza dynamik niemieck . Praca jest cenn kompilacj wiedzy o obecnym stanie konkurencji w bran y z pewno ci przyda si mened erom wy szego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spó ek przetwórstwa rybnego. Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej: Master`s Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, comment: Die Masterarbeit wurde im prestigeträchtigen polnischen Diplomarbeiten-Wettbewerb Teraz Polska Promocja 2013 mit dem 2. Hauptpreis ausgezeichnet (Dezember 2013). Umfang: 100 DIN-A4-Seiten , abstract: Tematem pracy jest konkurencyjno przemys ów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwa a uwarunkowania dzia alno ci bran owych przedsi biorstw na poziomie makro , analizuj c wp yw unijnej Wspólnej Polityki Rybo ówstwa na gospodark , spo ecze stwo oraz rodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zosta y zagadnienia zwi zane z produkcj , zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rol handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw bran y. W rozdziale trzecim przeprowadzono analiz sze ciu firm liderów przemys u rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca ko czy si rekomendacjami dla interesariuszy zwi zanych z omawian bran oraz sugestiami odno nie dalszych bada naukowych. Szczególn warto dodan pracy stanowi dok adna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umo liwiaj cej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych róde polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezpo rednio nie tylko w ród zarz dów firm rybnych, ale tak e instytucji wspieraj cych t bran . Pouczaj ce jest wyszczególnienie podobie stw, ró nic i przewag konkurencyjnych przedsi biorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, e polski przemys rybny mo e mia o konkurowa ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewy sza dynamik niemieck . Praca jest cenn kompilacj wiedzy o obecnym stanie konkurencji w bran y z pewno ci przyda si mened erom wy szego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spó ek przetwórstwa rybnego., GRIN Verlag Gmbh

Neues Buch Rheinberg-Buch.de
Taschenbuch, Polnisch, Neuware Versandkosten:Ab 20¤ Versandkostenfrei in Deutschland, Sofort lieferbar, DE. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Szczepaniak, Piotr
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)

Szczepaniak, Piotr:

Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

2014, ISBN: 9783656773696

[ED: Softcover], [PU: Grin Verlag Grin Verlag Gmbh], Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, comment: Die Masterarbeit wurde im prestigeträchtigen polnischen Diplomarbeiten-Wettbewerb Teraz Polska Promocja 2013 mit dem 2. Hauptpreis ausgezeichnet (Dezember 2013). http://www.terazpolska.pl/pl/Konkurs-prac-magisterskich-VII-edycja Umfang: 100 DIN-A4-Seiten , abstract: Tematem pracy jest konkurencyjnosc przemyslów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwaza uwarunkowania dzialalnosci branzowych przedsiebiorstw na poziomie "makro", analizujac wplyw unijnej Wspólnej Polityki Rybolówstwa na gospodarke, spoleczenstwo oraz srodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zostaly zagadnienia zwiazane z produkcja, zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rola handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstw branzy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analize szesciu firm - liderów przemyslu rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca konczy sie rekomendacjami dla interesariuszy zwiazanych z omawiana branza oraz sugestiami odnosnie dalszych badan naukowych. Szczególna wartosc dodana pracy stanowi dokladna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umozliwiajacej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych zródel polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezposrednio nie tylko wsród zarzadów firm rybnych, ale takze instytucji wspierajacych te branze. Pouczajace jest wyszczególnienie podobienstw, róznic i przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, ze polski przemysl rybny moze smialo konkurowac ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewyzsza dynamike niemiecka. Praca jest cenna kompilacja wiedzy o obecnym stanie konkurencji w branzy - z pewnoscia przyda sie menedzerom wyzszego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spólek przetwórstwa rybnego.2014. 104 S. 5 Farbabb. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, [SC: 0.00]

Neues Buch Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Versandkosten:Versandkostenfrei (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

2013

ISBN: 9783656773696

[ED: Taschenbuch], [PU: GRIN Verlag GmbH], Neuware - Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, comment: Die Masterarbeit wurde im prestigeträchtigen polnischen Diplomarbeiten-Wettbewerb Teraz Polska Promocja 2013 mit dem 2. Hauptpreis ausgezeichnet (Dezember 2013). terazpolska.pl/pl/Konkurs-prac-magisterskich-VII-edycja Umfang: 100 DIN-A4-Seiten , abstract: Tematem pracy jest konkurencyjnosc przemyslów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwaza uwarunkowania dzialalnosci branzowych przedsiebiorstw na poziomie 'makro', analizujac wplyw unijnej Wspólnej Polityki Rybolówstwa na gospodarke, spoleczenstwo oraz srodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zostaly zagadnienia zwiazane z produkcja, zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rola handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstw branzy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analize szesciu firm - liderów przemyslu rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca konczy sie rekomendacjami dla interesariuszy zwiazanych z omawiana branza oraz sugestiami odnosnie dalszych badan naukowych. Szczególna wartosc dodana pracy stanowi dokladna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umozliwiajacej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych zródel polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezposrednio nie tylko wsród zarzadów firm rybnych, ale takze instytucji wspierajacych te branze. Pouczajace jest wyszczególnienie podobienstw, róznic i przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, ze polski przemysl rybny moze smialo konkurowac ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewyzsza dynamike niemiecka. Praca jest cenna kompilacja wiedzy o obecnym stanie konkurencji w branzy - z pewnoscia przyda sie menedzerom wyzszego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spólek przetwórstwa rybnego., [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 211x149x11 mm, [GW: 160g]

Neues Buch Booklooker.de
buchZ AG
Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

2013, ISBN: 9783656773696

[ED: Taschenbuch], [PU: GRIN Verlag GmbH], Neuware - Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, comment: Die Masterarbeit wurde im prestigeträchtigen polnischen Diplomarbeiten-Wettbewerb Teraz Polska Promocja 2013 mit dem 2. Hauptpreis ausgezeichnet (Dezember 2013). terazpolska.pl/pl/Konkurs-prac-magisterskich-VII-edycja Umfang: 100 DIN-A4-Seiten , abstract: Tematem pracy jest konkurencyjnosc przemyslów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwaza uwarunkowania dzialalnosci branzowych przedsiebiorstw na poziomie 'makro', analizujac wplyw unijnej Wspólnej Polityki Rybolówstwa na gospodarke, spoleczenstwo oraz srodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zostaly zagadnienia zwiazane z produkcja, zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rola handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstw branzy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analize szesciu firm - liderów przemyslu rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca konczy sie rekomendacjami dla interesariuszy zwiazanych z omawiana branza oraz sugestiami odnosnie dalszych badan naukowych. Szczególna wartosc dodana pracy stanowi dokladna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umozliwiajacej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych zródel polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezposrednio nie tylko wsród zarzadów firm rybnych, ale takze instytucji wspierajacych te branze. Pouczajace jest wyszczególnienie podobienstw, róznic i przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, ze polski przemysl rybny moze smialo konkurowac ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewyzsza dynamike niemiecka. Praca jest cenna kompilacja wiedzy o obecnym stanie konkurencji w branzy - z pewnoscia przyda sie menedzerom wyzszego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spólek przetwórstwa rybnego., [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 211x149x11 mm, [GW: 160g]

Neues Buch Booklooker.de
Carl Hübscher GmbH
Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjno polskiego i niemieckiego przemys u przetw rstwa rybnego na tle wsp lnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:
Konkurencyjno polskiego i niemieckiego przemys u przetw rstwa rybnego na tle wsp lnego rynku Unii Europejskiej - neues Buch

ISBN: 9783656773696

ID: 9783656773696

Piotr Szczepaniak, Paperback, Polish-language edition, Pub by GRIN Verlag GmbH Books, Business & Economics~~International~~General, Konkurencyjno-polskiego-i-niemieckiego-przemys-u-przetw-rstwa-rybnego-na-tle-wsp-lnego-rynku-Unii-Europejskiej~~Piotr-Szczepaniak, 999999999, Konkurencyjno polskiego i niemieckiego przemys u przetw rstwa rybnego na tle wsp lnego rynku Unii Europejskiej, Piotr Szczepaniak, 3656773696, GRIN Verlag GmbH, , , , , GRIN Verlag GmbH

Neues Buch Barnesandnoble.com
MPN: , SKU 9783656773696 Versandkosten:zzgl. Versandkosten
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

< zum Suchergebnis...
Details zum Buch
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej
Autor:

Szczepaniak, Piotr

Titel:

Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej

ISBN-Nummer:

9783656773696

Detailangaben zum Buch - Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej


EAN (ISBN-13): 9783656773696
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2014
Herausgeber: Grin Verlag Grin Verlag Gmbh

Buch in der Datenbank seit 10.02.2015 16:28:15
Buch zuletzt gefunden am 12.05.2016 07:48:44
ISBN/EAN: 9783656773696

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-656-77369-6

< zum Suchergebnis...
< zum Archiv...
Benachbarte Bücher