Anmelden
Tipp von eurobuch.de
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 2789785907107 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
Werbung
Bezahlte Anzeige
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: € 0,56, größter Preis: € 0,92, Mittelwert: € 0,81
...
Daisy Miller - Henry James
(*)
Henry James:
Daisy Miller - neues Buch

2012, ISBN: 2789785907107

ID: 9200000056672606

Henry JAMES ,Kitaplar?n?n toplu bas?m? için yazd??? önsözde Daisy Miller'in ç?k?? noktas? olarak, an?lar?n? kendisiyle payla?an bir arkada??n? i?aret eder. An?s?nda 1877 sonbahar?nda Roma'da bulunan dostu; buray? gezmeye gelen Amerikal? bir annenin, genç k?z?n?n ve küçük o?lunun ba?lar?ndan geçenleri anlatm??t?r. Bu anneyle k?z?, daha sonralar? ?ans? konusunda ?a?k?na dönecek olan, ?aibeli kimli?e sahip yak???kl? bir Romal?yla yol kenar?nda tan???rlar. Beraber Roma'y? gezmeye ba?larlar ancak böy..., Henry JAMES ,Kitaplar?n?n toplu bas?m? için yazd??? önsözde Daisy Miller'in ç?k?? noktas? olarak, an?lar?n? kendisiyle payla?an bir arkada??n? i?aret eder. An?s?nda 1877 sonbahar?nda Roma'da bulunan dostu; buray? gezmeye gelen Amerikal? bir annenin, genç k?z?n?n ve küçük o?lunun ba?lar?ndan geçenleri anlatm??t?r. Bu anneyle k?z?, daha sonralar? ?ans? konusunda ?a?k?na dönecek olan, ?aibeli kimli?e sahip yak???kl? bir Romal?yla yol kenar?nda tan???rlar. Beraber Roma'y? gezmeye ba?larlar ancak böyle bir durum Avrupa'n?n seçkin han?mefendilerince ho? kar??lanmaz. Zamanla bu masum davran??lar?, Roma'da senelerdir ya?ayan Amerikal?lar?n olumsuz bak??lar?na sebep olmu? ve naho? bir hadise ya?anm??t?r.Birkaç ay sonra bu an?, James'in kalemiyle "Daisy Miller'in K?sa Günlü?ü" olarak hayat bulmu?tur. Eseri, önce, Filadelfiya'da halk?n gözünde belli bir yeri olan bir derginin editörüyle payla?an James, "Amerikan genç k?zl?k ça??ndaki bir ta?k?nl?k" ele?tirisiyle olumsuz yan?t alm??t?r. Ölçüyü kaç?rm?? olman?n kusuru bu küçük kompozisyonu her ?eyden önce türünün göze çarpan bir örne?i, bir nouvelle yapacakt?r. Ba?lang?çtaki bu olumsuzluklar durumun aksi yönde geli?mesini engelleyememi?, Virginia Woolf'un babas?, ayn? zamanda James'in çok da iyi arkada?? Leslie Stephen, eseri özgün bulmu? ve böylece "Daisy Miller"i ilk kez Cornbill dergisinin iki say?s?nda da yay?nlatm??t?r. Yazar Hakk?nda; 1843-1916 y?llar? aras?nda ya?ayan Henry James ABD do?umludur. Romanlar?yla dünya edebiyat?nda önemli bir yer edinmi?, öykülerini de ustaca kaleme alm??t?r. Aralar?nda "Daisy Miller"in de bulundu?u yüzlerce öyküsü olan James, "nouvelle" (k?sa roman) demi?tir bu tür eserlerine. Öykü ve romanlar?n?n birço?unun konusu, a??rl?kl? olarak "Avrupa'daki Amerikal?lar" üzerinedir. Avrupa tarihine duydu?u büyük merak, küçük ya?ta Avrupa'ya ad?m atmas?yla oldukça alakal?d?r. H. James zengin ve kültürlü bir aileden gelmektedir. E?itimli ayd?n bir ki?i olan babas?; Emerson, Thoreau gibi Amerika'n?n önemli yazarlar?yla yak?n dostluklar kurmu?, böylece evlerinde oldukça zengin bir edebiyat ortam? olu?turmu?tur. Babas?n?n da Avrupa'ya olan hayranl???yla Avrupa ülkelerine uzun seyahatlere ç?km??lar, bu seyahatlerde babas? kendisine ve erkek karde?ine özel ö?retmenler tutmu? ve Avrupa'daki okullarda okutmu?tur. Üniversite tahsilini Harvard Hukuk Fakültesinde yapan Henry James'in akl? hep edebiyatta kalm??t?r. Avrupa hayranl??? nedeniyle bir süre Londra, Roma ve Paris'te ya?am??, buralarda kald??? y?llar boyunca pek çok de?erli ?ngiliz yazarla tan??m??t?r. Ayn? zamanda Avrupa'da ya?ayan Amerikal?lar? da yak?ndan inceleme f?rsat? bulmu?tur. Edebî eserlerinin temel ta?lar?ndan olan, kuralc? Avrupa kültürünün ortas?nda masumiyetini korumaya çal??an Amerikal? genç k?z veya erkek karakteri de böyle ortaya ç?km??t?r. Avrupa-Amerika çat??mas?n? en ba?ta kendi içinde yasam?? olan James, ölümünden bir süre önce ?ngiliz vatanda?? olarak bunu kendi hayat?na da geçirmi?tir.?nce Kapak: Sayfa Say?s?: 80Bask? Y?l?: 2010e-Kitap: Sayfa Say?s?: 56Bask? Y?l?: 2010Dili: TürkçeYay?nevi: Kanes Yay?nlar?Taal: Turks; Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe; Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ; Geschikt voor: Alle e-readers te koop bij bol.com (of compatible voor PDF of ePub). Telefoons en tablets met Google Android (1.6 of hoger) voorzien van bol.com boekenbol app. PC en Mac; Verschijningsdatum: oktober 2012; ISBN13: 2789785907107; , Turkstalig | Ebook | 2012, Romans algemeen, Kanes Yay?nlar?

 bol.com
bol.com
Nieuw, Direct beschikbaar Versandkosten:Direct beschikbaar, zzgl. Versandkosten
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Daisy Miller - Henry James
(*)
Henry James:
Daisy Miller - neues Buch

2012, ISBN: 2789785907107

ID: 9200000056672606

Henry JAMES ,Kitaplar?n?n toplu bas?m? için yazd??? önsözde Daisy Miller'in ç?k?? noktas? olarak, an?lar?n? kendisiyle payla?an bir arkada??n? i?aret eder. An?s?nda 1877 sonbahar?nda Roma'da bulunan dostu; buray? gezmeye gelen Amerikal? bir annenin, genç k?z?n?n ve küçük o?lunun ba?lar?ndan geçenleri anlatm??t?r. Bu anneyle k?z?, daha sonralar? ?ans? konusunda ?a?k?na dönecek olan, ?aibeli kimli?e sahip yak???kl? bir Romal?yla yol kenar?nda tan???rlar. Beraber Roma'y? gezmeye ba?larlar ancak böy..., Henry JAMES ,Kitaplar?n?n toplu bas?m? için yazd??? önsözde Daisy Miller'in ç?k?? noktas? olarak, an?lar?n? kendisiyle payla?an bir arkada??n? i?aret eder. An?s?nda 1877 sonbahar?nda Roma'da bulunan dostu; buray? gezmeye gelen Amerikal? bir annenin, genç k?z?n?n ve küçük o?lunun ba?lar?ndan geçenleri anlatm??t?r. Bu anneyle k?z?, daha sonralar? ?ans? konusunda ?a?k?na dönecek olan, ?aibeli kimli?e sahip yak???kl? bir Romal?yla yol kenar?nda tan???rlar. Beraber Roma'y? gezmeye ba?larlar ancak böyle bir durum Avrupa'n?n seçkin han?mefendilerince ho? kar??lanmaz. Zamanla bu masum davran??lar?, Roma'da senelerdir ya?ayan Amerikal?lar?n olumsuz bak??lar?na sebep olmu? ve naho? bir hadise ya?anm??t?r.Birkaç ay sonra bu an?, James'in kalemiyle "Daisy Miller'in K?sa Günlü?ü" olarak hayat bulmu?tur. Eseri, önce, Filadelfiya'da halk?n gözünde belli bir yeri olan bir derginin editörüyle payla?an James, "Amerikan genç k?zl?k ça??ndaki bir ta?k?nl?k" ele?tirisiyle olumsuz yan?t alm??t?r. Ölçüyü kaç?rm?? olman?n kusuru bu küçük kompozisyonu her ?eyden önce türünün göze çarpan bir örne?i, bir nouvelle yapacakt?r. Ba?lang?çtaki bu olumsuzluklar durumun aksi yönde geli?mesini engelleyememi?, Virginia Woolf'un babas?, ayn? zamanda James'in çok da iyi arkada?? Leslie Stephen, eseri özgün bulmu? ve böylece "Daisy Miller"i ilk kez Cornbill dergisinin iki say?s?nda da yay?nlatm??t?r. Yazar Hakk?nda; 1843-1916 y?llar? aras?nda ya?ayan Henry James ABD do?umludur. Romanlar?yla dünya edebiyat?nda önemli bir yer edinmi?, öykülerini de ustaca kaleme alm??t?r. Aralar?nda "Daisy Miller"in de bulundu?u yüzlerce öyküsü olan James, "nouvelle" (k?sa roman) demi?tir bu tür eserlerine. Öykü ve romanlar?n?n birço?unun konusu, a??rl?kl? olarak "Avrupa'daki Amerikal?lar" üzerinedir. Avrupa tarihine duydu?u büyük merak, küçük ya?ta Avrupa'ya ad?m atmas?yla oldukça alakal?d?r. H. James zengin ve kültürlü bir aileden gelmektedir. E?itimli ayd?n bir ki?i olan babas?; Emerson, Thoreau gibi Amerika'n?n önemli yazarlar?yla yak?n dostluklar kurmu?, böylece evlerinde oldukça zengin bir edebiyat ortam? olu?turmu?tur. Babas?n?n da Avrupa'ya olan hayranl???yla Avrupa ülkelerine uzun seyahatlere ç?km??lar, bu seyahatlerde babas? kendisine ve erkek karde?ine özel ö?retmenler tutmu? ve Avrupa'daki okullarda okutmu?tur. Üniversite tahsilini Harvard Hukuk Fakültesinde yapan Henry James'in akl? hep edebiyatta kalm??t?r. Avrupa hayranl??? nedeniyle bir süre Londra, Roma ve Paris'te ya?am??, buralarda kald??? y?llar boyunca pek çok de?erli ?ngiliz yazarla tan??m??t?r. Ayn? zamanda Avrupa'da ya?ayan Amerikal?lar? da yak?ndan inceleme f?rsat? bulmu?tur. Edebî eserlerinin temel ta?lar?ndan olan, kuralc? Avrupa kültürünün ortas?nda masumiyetini korumaya çal??an Amerikal? genç k?z veya erkek karakteri de böyle ortaya ç?km??t?r. Avrupa-Amerika çat??mas?n? en ba?ta kendi içinde yasam?? olan James, ölümünden bir süre önce ?ngiliz vatanda?? olarak bunu kendi hayat?na da geçirmi?tir.?nce Kapak: Sayfa Say?s?: 80Bask? Y?l?: 2010e-Kitap: Format: Sayfa Say?s?: 56Bask? Y?l?: 2010Dili: TürkçeYay?nevi: Kanes Yay?nlar?Taal: Turks; Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe; Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ; Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.; Verschijningsdatum: oktober 2012; ISBN13: 2789785907107; , Turkstalig | Ebook | 2012, Romans algemeen, Kanes Yay?nlar?

 bol.com
bol.com
Nieuw, Direct beschikbaar Versandkosten:Direct beschikbaar, zzgl. Versandkosten
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Daisy Miller - Henry James, Süheyla Aynur Atasoy
(*)
Henry James, Süheyla Aynur Atasoy:
Daisy Miller - neues Buch

10, ISBN: 2789785907107

ID: 413292789785907107

Henry JAMES, Kitaplarinin toplu basimi için yazdigi önsözde Daisy Miller'in çikis noktasi olarak, anilarini kendisiyle paylasan bir arkadasini isaret eder. Anisinda 1877 sonbaharinda Roma'da bulunan dostu; burayi gezmeye gelen Amerikali bir annenin, genç kizinin ve küçük oglunun baslarindan geçenleri anlatmistir. Bu anneyle kizi, daha sonralari sansi konusunda saskina dönecek olan, saibeli kimlige sahip yakisikli bir Romaliyla yol kenarinda tanisirlar. Beraber Roma'yi gezmeye baslarlar ancak böy Henry JAMES, Kitaplarinin toplu basimi için yazdigi önsözde Daisy Miller'in çikis noktasi olarak, anilarini kendisiyle paylasan bir arkadasini isaret eder. Anisinda 1877 sonbaharinda Roma'da bulunan dostu; burayi gezmeye gelen Amerikali bir annenin, genç kizinin ve küçük oglunun baslarindan geçenleri anlatmistir. Bu anneyle kizi, daha sonralari sansi konusunda saskina dönecek olan, saibeli kimlige sahip yakisikli bir Romaliyla yol kenarinda tanisirlar. Beraber Roma'yi gezmeye baslarlar ancak böyle bir durum Avrupa'nin seçkin hanimefendilerince hos karsilanmaz. Zamanla bu masum davranislari, Roma'da senelerdir yasayan Amerikalilarin olumsuz bakislarina sebep olmus ve nahos bir hadise yasanmistir. Birkaç ay sonra bu ani, James'in kalemiyle "Daisy Miller'in Kisa Günlügü" olarak hayat bulmustur. Eseri, önce, Filadelfiya'da halkin gözünde belli bir yeri olan bir derginin editörüyle paylasan James, "Amerikan genç kizlik çagindaki bir taskinlik" elestirisiyle olumsuz yanit almistir. Ölçüyü kaçirmis olmanin kusuru bu küçük kompozisyonu her seyden önce türünün göze çarpan bir örnegi, bir nouvelle yapacaktir. Baslangiçtaki bu olumsuzluklar durumun aksi yönde gelismesini engelleyememis, Virginia Woolf'un babasi, ayni zamanda James'in çok da iyi arkadasi Leslie Stephen, eseri özgün bulmus ve böylece "Daisy Miller"i ilk kez Cornbill dergisinin iki sayisinda da yayinlatmistir. Yazar Hakkinda; 1843-1916 yillari arasinda yasayan Henry James ABD dogumludur. Romanlariyla dünya edebiyatinda önemli bir yer edinmis, öykülerini de ustaca kaleme almistir. Aralarinda "Daisy Miller"in de bulundugu yüzlerce öyküsü olan James, "nouvelle" (kisa roman) demistir bu tür eserlerine. Öykü ve romanlarinin birçogunun konusu, agirlikli olarak "Avrupa'daki Amerikalilar" üzerinedir. Avrupa tarihine duydugu büyük merak, küçük yasta Avrupa'ya adim atmasiyla oldukça alakalidir. H. James zengin ve kültürlü bir aileden gelmektedir. Egitimli aydin bir kisi olan babasi; Emerson, Thoreau gibi Amerika'nin önemli Fiction & Literature, , Daisy Miller~~ Henry James, Süheyla Aynur Atasoy~~Fiction & Literature~~2789785907107, tr, Daisy Miller, Henry James, Süheyla Aynur Atasoy, 2789785907107, Kanes Yayinlari, 10/10/2012, , , , Kanes Yayinlari, 10/10/2012

 kobo.com
E-Book zum download. Versandkosten: EUR 0.00
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Daisy Miller - Henry James
(*)
Henry James:
Daisy Miller - neues Buch

2012, ISBN: 2789785907107

ID: 9200000056672606

Henry James, ayr? sosyal katmanlara ait iki insan aras?ndaki ürkek, temkinli ili?kinin görünmez, ama sert duvarlara çarpmas?n?, alt s?n?f? hor gören Amerikan aristokrasisinin ele?tirisine dönü?türüyor. Sessiz bir ele?tiri bu; t?pk? ?sviçre?nin sakin gölleri gibi durgun; gürültüsüz bir dünyada ritüellere ba?lanm?? insan ili?kileri gibi. Bu ortamdan kaçan Daisy Miller Roma?da, Collosium?un sivrisinekleri gibi üzerine ü?ü?en ?talyan erkeklerinde de arad??? a?k? bulamayacakt?r.e-Kitap: Format: Sayfa Say?s?: 104Bask? Y?l?: 2010Dili: Türkçe / ?ngilizceYay?nevi: Bordo-SiyahTaal: Turks; Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe; Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ; Geschikt voor: Alle e-readers te koop bij bol.com (of compatible met Adobe DRM). Telefoons/tablets met Google Android (1.6 of hoger) voorzien van bol.com boekenbol app. PC en Mac met Adobe reader software; Verschijningsdatum: oktober 2012; ISBN13: 2789785907107; , Turkstalig | Ebook | 2012, Romans algemeen, Kanes Yay?nlar?

 bol.com
bol.com
Nieuw, Direct beschikbaar Versandkosten:Direct beschikbaar, zzgl. Versandkosten
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Daisy Miller - Henry James, Süheyla Aynur Atasoy
(*)
Henry James, Süheyla Aynur Atasoy:
Daisy Miller - neues Buch

2010, ISBN: 2789785907107

ID: 413292789785907107

Henry JAMES, Kitaplarinin toplu basimi için yazdigi önsözde Daisy Miller'in çikis noktasi olarak, anilarini kendisiyle paylasan bir arkadasini isaret eder. Anisinda 1877 sonbaharinda Roma'da bulunan dostu; burayi gezmeye gelen Amerikali bir anneni Fiction & Literature, , Daisy Miller~~ Henry James, Süheyla Aynur Atasoy~~Fiction & Literature~~2789785907107, tr, Daisy Miller, Henry James, Süheyla Aynur Atasoy, 2789785907107, Kanes Yayinlari, 10/10/2012, , , , Kanes Yayinlari, 10/10/2012

 kobo.com
E-Book zum download. Versandkosten: EUR 0.00
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch

Detailangaben zum Buch - Daisy Miller


EAN (ISBN-13): 2789785907107
Erscheinungsjahr: 2012
Herausgeber: Kanes Yay?nlar?

Buch in der Datenbank seit 2016-08-31T20:27:36+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2018-11-01T00:11:33+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 2789785907107


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher