Deutsch
Deutschland
Anmelden
Tipp von eurobuch.de
Ähnliche Bücher
Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
Buch verkaufen
Anbieter, die das Buch mit der ISBN 9783656773696 ankaufen:
Suchtools
Buchtipps
Aktuelles
Werbung
FILTER
- 0 Ergebnisse
Kleinster Preis: 44,99 €, größter Preis: 44,99 €, Mittelwert: 44,99 €
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

2013, ISBN: 9783656773696

[ED: Taschenbuch], [PU: GRIN Verlag GmbH], Neuware - Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, comment: Die Masterarbeit wurde im prestigeträchtigen polnischen Diplomarbeiten-Wettbewerb Teraz Polska Promocja 2013 mit dem 2. Hauptpreis ausgezeichnet (Dezember 2013). Umfang: 100 DIN-A4-Seiten , abstract: Tematem pracy jest konkurencyjno przemys ów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwa a uwarunkowania dzia alno ci bran owych przedsi biorstw na poziomie makro , analizuj c wp yw unijnej Wspólnej Polityki Rybo ówstwa na gospodark , spo ecze stwo oraz rodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zosta y zagadnienia zwi zane z produkcj , zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rol handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw bran y. W rozdziale trzecim przeprowadzono analiz sze ciu firm liderów przemys u rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca ko czy si rekomendacjami dla interesariuszy zwi zanych z omawian bran oraz sugestiami odno nie dalszych bada naukowych. Szczególn warto dodan pracy stanowi dok adna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umo liwiaj cej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych róde polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezpo rednio nie tylko w ród zarz dów firm rybnych, ale tak e instytucji wspieraj cych t bran . Pouczaj ce jest wyszczególnienie podobie stw, ró nic i przewag konkurencyjnych przedsi biorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, e polski przemys rybny mo e mia o konkurowa ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewy sza dynamik niemieck . Praca jest cenn kompilacj wiedzy o obecnym stanie konkurencji w bran y z pewno ci przyda si mened erom wy szego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spó ek przetwórstwa rybnego., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 211x149x11 mm, 104, [GW: 160g], offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), PayPal, Banküberweisung, Internationaler Versand

Neues Buch Booklooker.de
Che & Chandler Versandbuchhandlung u. Antiquariat
Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

31, ISBN: 9783656773696

[ED: Taschenbuch], [PU: GRIN Publishing], Neuware - Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, abstract: Tematem pracy jest konkurencyjnosc przemyslów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwaza uwarunkowania dzialalnosci branzowych przedsi biorstw na poziomie 'makro', analizujac wplyw unijnej Wspólnej Polityki Rybolówstwa na gospodark , spoleczenstwo oraz srodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zostaly zagadnienia zwiazane z produkcja, zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rola handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw branzy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analiz szesciu firm - liderów przemyslu rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca konczy si rekomendacjami dla interesariuszy zwiazanych z omawiana branza oraz sugestiami odnosnie dalszych badan naukowych. Szczególna wartosc dodana pracy stanowi dokladna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umozliwiajacej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych zródel polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezposrednio nie tylko wsród zarzadów firm rybnych, ale takze instytucji wspierajacych t branz . Pouczajace jest wyszczególnienie podobienstw, róznic i przewag konkurencyjnych przedsi biorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, ze polski przemysl rybny moze smialo konkurowac ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewyzsza dynamik niemiecka. Praca jest cenna kompilacja wiedzy o obecnym stanie konkurencji w branzy - z pewnoscia przyda si menedzerom wyzszego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spólek przetwórstwa rybnego., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 211x149x11 mm, 104, [GW: 160g], PayPal, Banküberweisung, Internationaler Versand

Neues Buch Booklooker.de
Sellonnet GmbH
Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Szczepaniak, Piotr
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Szczepaniak, Piotr:
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

2014, ISBN: 9783656773696

[ED: Softcover], [PU: Grin Verlag], Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, abstract: Tematem pracy jest konkurencyjnosc przemyslów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwaza uwarunkowania dzialalnosci branzowych przedsi biorstw na poziomie "makro", analizujac wplyw unijnej Wspólnej Polityki Rybolówstwa na gospodark , spoleczenstwo oraz srodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zostaly zagadnienia zwiazane z produkcja, zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rola handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw branzy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analiz szesciu firm - liderów przemyslu rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca konczy si rekomendacjami dla interesariuszy zwiazanych z omawiana branza oraz sugestiami odnosnie dalszych badan naukowych. Szczególna wartosc dodana pracy stanowi dokladna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umozliwiajacej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych zródel polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezposrednio nie tylko wsród zarzadów firm rybnych, ale takze instytucji wspierajacych t branz . Pouczajace jest wyszczególnienie podobienstw, róznic i przewag konkurencyjnych przedsi biorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, ze polski przemysl rybny moze smialo konkurowac ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewyzsza dynamik niemiecka. Praca jest cenna kompilacja wiedzy o obecnym stanie konkurencji w branzy - z pewnoscia przyda si menedzerom wyzszego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spólek przetwórstwa rybnego. 2014. 104 S. 5 Farbabb. 210 mm Sofort lieferbar, DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten)

Neues Buch Booklooker.de
buecher.de GmbH & Co. KG
Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Taschenbuch

31, ISBN: 9783656773696

[ED: Taschenbuch], [PU: GRIN Publishing], Neuware - Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grade: 1,0, Warsaw School of Economics (Instytut Rynków i Konkurencji (Institut für Märkte und Konkurrenz)), language: Polish, abstract: Tematem pracy jest konkurencyjnosc przemyslów przetwórstwa rybnego w dwóch krajach: w Polsce i w Niemczech. W pierwszym rozdziale autor rozwaza uwarunkowania dzialalnosci branzowych przedsiebiorstw na poziomie 'makro', analizujac wplyw unijnej Wspólnej Polityki Rybolówstwa na gospodarke, spoleczenstwo oraz srodowisko przyrodnicze. W rozdziale drugim poruszone zostaly zagadnienia zwiazane z produkcja, zatrudnieniem, asortymentami przetworów rybnych oraz rola handlu zagranicznego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstw branzy. W rozdziale trzecim przeprowadzono analize szesciu firm - liderów przemyslu rybnego: trzech polskich oraz trzech niemieckich. Praca konczy sie rekomendacjami dla interesariuszy zwiazanych z omawiana branza oraz sugestiami odnosnie dalszych badan naukowych. Szczególna wartosc dodana pracy stanowi dokladna, empiryczna analiza konkretnych przypadków firm, zastosowanie metodologii badawczej umozliwiajacej bezkolizyjne porównanie danych statystycznych z oficjalnych zródel polskich i niemieckich, kompleksowe badanie polskiego oraz niemieckiego rynku przetwórców ryb wsparte ankietami i wywiadem przeprowadzonym bezposrednio nie tylko wsród zarzadów firm rybnych, ale takze instytucji wspierajacych te branze. Pouczajace jest wyszczególnienie podobienstw, róznic i przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw z obydwu krajów. Ta nagrodzona w VII edycji konkursu Teraz Polska Promocja praca dowodzi, ze polski przemysl rybny moze smialo konkurowac ze swoim odpowiednikiem zza Odry, a dynamika jego rozwoju znacznie przewyzsza dynamike niemiecka. Praca jest cenna kompilacja wiedzy o obecnym stanie konkurencji w branzy - z pewnoscia przyda sie menedzerom wyzszego szczebla odpowiedzialnym za strategiczne prowadzenie polskich spólek przetwórstwa rybnego., DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 211x149x11 mm, 104, [GW: 160g], Banküberweisung, PayPal

Neues Buch Booklooker.de
Carl Hübscher GmbH
Versandkosten:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Piotr Szczepaniak
Vergriffenes Buch, derzeit bei uns nicht verfügbar.
(*)
Piotr Szczepaniak:
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej - Erstausgabe

2014, ISBN: 9783656773696

Taschenbuch, ID: 31088547

[ED: 1], 1. Auflage., Softcover, Buch, [PU: GRIN Publishing]

Neues Buch Lehmanns.de
Versandkosten:sofort lieferbar, , Versandkostenfrei innerhalb der BRD. (EUR 0.00)
Details...
(*) Derzeit vergriffen bedeutet, dass dieser Titel momentan auf keiner der angeschlossenen Plattform verfügbar ist.

Details zum Buch
Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej

Master's Thesis from the year 2013 in the subject Economics - International Economic Relations, grad....

Detailangaben zum Buch - Konkurencyjnosc polskiego i niemieckiego przemyslu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej


EAN (ISBN-13): 9783656773696
ISBN (ISBN-10): 3656773696
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2014
Herausgeber: Grin Verlag Grin Verlag Gmbh

Buch in der Datenbank seit 10.02.2015 16:28:15
Buch zuletzt gefunden am 31.10.2017 20:15:51
ISBN/EAN: 9783656773696

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-656-77369-6, 978-3-656-77369-6


< zum Archiv...
Benachbarte Bücher